Dynamic Data Bank - DmDB


Основни принципи:

 • Централизирана интегрирана банкова информационна система
 • Клиентско ориентирани операции
 • Адаптивна и бързо приспособима благодарение на въведения „език за описание чрез данни“ на бизнес логиката
 • С възможност за разширение
 • Стандартни и специфични банкови операции
 • Възможност за работа 24/7
 • Сигурност на информацията
 • Ниски изисквания за хардуера на крайния потребител
 • Работа при слаба свързаност на крайния потребител

Основни функции:

 • Съхранение и следене на основни клиентски данни
 • Водене на разплащателни, спестовни и депозитни сметки
 • Потребителско кредитиране
 • Модул за скоринг работещ с различни модели
 • Корпоративно банкиране
 • Счетоводство
 • Различни канали за доставка на услуги
 • Общи лимити за експозиции и правила за контрол на използването
 • Информация за ръководството във всеки момент
 • Администрация и сигурност
 • Историческа информация за всяко поребителско действие
 • Интеграция с различни платежни системи и оператори (SWIFT incl. gpi, SEPA, Target2, BISERA, RINGS, AIPS, AECH, KIBS, MIPS, MIPS EUR)


 Картова система


Функционални модули.

 • Комуникационна част - осъществява връзката с VISA, MASTERCARD и местен авторизационен център.
 • Система за издаване и управление на международни банкови карти – VISA, MASTERCARD.
 • Система за обработка на авторизационните съобщения и информацията за транзакциите, постъпваща от местен авторизационен център.
 • Система за обработка на финансовите съобщения постъпващи от VISA, MASTERCARD, местен авторизационен център – при извършване на транзакции с банкови карти на Банката на терминални устройства на други банки в страната и чужбина...