Dynamic Data Bank - DmDB


Основни характеристики

  • Параметризируема
  • Скалируема
  • Многовалутна
  • Многоезична и мултинационална система
Дава възможност за оптимизация на разходите като обхваща процесите на цялата банкова дейност, предлага динамика и сигурност необходими на всяка модерна банка.

Архитектура и технически характеристики на систематаPC–базирани сървъри, независима платформа, минимални изисквания за скорост на връзката...

 Картова система


Функционални модули.

  • Комуникационна част - осъществява връзката с VISA, MASTERCARD и местен авторизационен център.
  • Система за издаване и управление на международни банкови карти – VISA, MASTERCARD.
  • Система за обработка на авторизационните съобщения и информацията за транзакциите, постъпваща от местен авторизационен център.
  • Система за обработка на финансовите съобщения постъпващи от VISA, MASTERCARD, местен авторизационен център – при извършване на транзакции с банкови карти на Банката на терминални устройства на други банки в страната и чужбина...