ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА ПЛАНИРАНЕ НА РЕСУРСИТЕ - DMERP


DMERP е централизирана информационна система, която автоматизира планирането на ресурсите за дейността на дадено предприятие и създава високо ниво на вътрешна организация.

Основни функции на системата.

1. Регистрирането на първичната информация се извършва на документален принцип по местата, където възниква.

2. Контролът и отчетността се извършват в няколко посоки:

  • Контрол за коректност на данните – на системно ниво за избягване на технически грешки и непълна информация;
  • Контрол на първичната информация – след дефиниране на отговорностите по различните бизнес процеси и нива на достъп на потребителите се дава възможност за контрол и санкциониране на информацията на различни нива в управленската йерархия;
  • Отчитане и контрол на текущата дейност - следят се отчитаните показатели и тяхното отклонение от планираните стойности.

3. Планирането бива: краткосрочно – генериране на краткосрочен план, позволяващ оперативно управление на материали и човешки/машинни ресурси за бърза реакция при промяна в условията и дългосрочно - инструмент за дефиниране на стратегия, оптимизация на материалните ресурси и капацитети, финансовите ресурси и определяне на бюджет.

4. Анализи – оперативни и финансови отчети в реално време осигуряват прозрачност на бизнес процесите. Управленското счетоводство дава възможност за планиране и отчитане на разходите за дейността, приходите и себестойността в произволни разрези. Част от отчетите имат и графична интерпретация.

Модули на системата

1. Регистри
- Клиенти, Доставчици, Контрагенти, Договори

2. Склад
- Стоки, материали и услуги, Складови движения, Инвентаризация, Ремонти, Гаранционна поддръжка

3. Доставки
- Доставки, Поръчки, Наличности, Анализ и оповестяване, Транспорт

4. Продажби
- На едро, На дребно, Консигнация, Транспорт, Ценообразуване, Лизинг

5. Финанси и счетоводство
- Автоматично осчетоводяване, Свободни операции, Дълготрайни активи, Стандартни изходи, Приключване

6. Парични средства
- Каса, Банка, Управление на паричните потоци

7. Производство
- Производствени центрове, Машини, Човешки ресурси, Управление на материалите, Производствени поръчки, Себестойност

8. Планиране
- Рецептурници и разходни норми, Краткосрочно и дългосрочно планиране на ресурси, Капацитивно планиране, Планиране на себестойността

9. Анализи и контрол
- Управленско счетоводство, Дефиниране и извеждане на справки и графики, Контрол себестойност, Контрол поръчки

10. Човешки ресурси
- Личен състав, Връзка с Работни заплати

11. Деловодство и Контрол на решенията
- Централизирано съхранение и управление на документацията, Контрол и следене на документооборота, Контрол и следене на решенията

12. Параметризация и администриране
- Структура на организацията, Обекти, Изходи, Архивиране, Връзка с външни системи, Комуникации, Потребители и достъпи