InfoNotary - Доставчик на удостоверителни услуги

ИНФОНОТАРИ ЕАД е търговско дружество, създадено през 2004 г. и е регистриран Доставчик на удостоверителни услуги по Закона за електронния документ и електронния подпис от Комисията за регулиране на съобщенията от декември 2005 г. - Регистър на удостоверенията за универсален електронен подпис на регистрираните доставчици на КРС.

ИНФОНОТАРИ ЕАД предлага публични услуги по издаване и управление на Удостоверения за универсален електронен подпис за физически и юридически лица и на удостоверения със специализирано приложение: за сигурна електронна кореспонденция, за удостоверена самоличност, за криптиране на данни, за защита на Web сървъри, за подписване на код и др.

За да покрие всички изисквания на пазара за информационна сигурност и за да утвърди позициите си като Доставчик на удостоверителни услуги, ИНФОНОТАРИ ЕАД разработва и предлага голям набор от други удостоверителни услуги и продукти за информационна и криптографска сигурност:

  • Сигурна електронна поща – предоставяне на услуги по посредничество при изпращане и получаване на електронна поща и удостоверяването им;
  • Удостоверителни времеви услуги – предоставяне на независима, автономна заверка на дата и час на създаване и подписване на електронни документи и транзакции;
  • Софтуер за електронно подписване, криптиране и сигурно съхранение на електронни документи i-Notary e-Doc Manager;
  • Средства за сигурно съхранение на ключове и защитено създаване на електронни подписи - смарт карти, карточетци, софтуер за управление на смарт карти - i-Notary SMART CARD Manager и др.
  • Гарантирано автономно време - предоставяне на сигурен независим източник на точно време за синхронизация на критични бизнес системи. Криптиран защитен канал за комуникация с гаранция за точност до милисекунди и средства за удостоверяване и доказаване на източника и потребителя;