Банков Data Warehouse

DMDWH е Data Warehouse система, която осигурява на банката възможност за интеграцията на големи масиви исторически данни от различни оперативни и архивни системи в единна структура, благоприятстваща бърз и гъвкав анализ. Системата предоставя средства за отчетност, следене на финансовите показатели, бизнес анализ, подпомагане на вземането на управленски решения и т.н.

Основни характеристики:


Предлага динамика и сигурност, необходими на всяка модерна банка посредством анализ на трансакциите и лицата:

  • DMDWH позволява да бъдат заложени в неговата функционалност всички съществуващи към момента правила на банката за анализ на кредитните и депозитни продукти, като дава техническо решение за централизирана отчетност и за отчетност върху големи времеви периоди;
  • DMDWH предоставя възможност за съхраняване на детайлна историческа информация в денормализиран вид, както и за съхраняване на обобщена и калкулирана информация, групирана по различни признаци. Данните, съхранявани в системата, са в основата за изработване на разнообразни бизнес отчети за вътрешен анализ, както и изготвяне на отчети и изходи за външни институции;
  • в DMDWH е разработена подсистема за управление и параметризиране на ETL процеса по извличане, трансформиране и зареждане на данните. Системата е изградена на основа на съвременни технологии. На клиентите е предоставена изключително ценната възможност да развиват своя Data Warehouse чрез добавяне, управление и използване на допълнителни масиви от данни извън основните такива;
  • в системата DMDWH има разработен специализиран генератор на справки, ориентиран към изготвяне на отчети за управленски цели и отчети, използващи описание по показатели, удовлетворяващи изискванията на Централната банка и други външни институции;
  • предвид сравнително статичната среда в DWH и с цел да се избегне многократното изчисляване на справки, се предвижда разработка за съхраняване в системата на калкулирани отчети за минали периоди, които се обновяват при възникване на предварително дефинирани събития;
  • в системата DMDWH има разработен удобен и гъвкав механизъм за дефиниране на права в системата, чрез използването на който лесно и бързо може да се задава достъпът до справките само и единствено на служителите, за които те са предназначени;
  • в системата DMDWH има разработени потребителски ориентирани средства за обслужване, поддръжка и администриране на банковия DWH, които са много важни за функционирането на бази данни с големи обеми.

Функционални модули:


Модулът за обслужване на ETL процеса предоставя средства за описание и параметризиране на извличането, трансформирането и зареждането на данните. Тези средства са реализирани на основа на модерни съвременни технологии.
ETL модулът предоставя възможност за многосистемна работа.
На клиентите е предоставена изключително ценната възможност да развиват своя Data Warehouse чрез добавяне, управление и използване на допълнителни масиви от данни извън основните такива.
Специализираният генератор дава възможност за динамично създаване на справки, необходими в работата на всяка банка. Потребителите могат сами да описват съдържанието на всяка клетка от отчета, като дефинират критерии по редове и колони на справката. Предоставен е избор от основните критерии, както и възможност за създаване на нови такива.
Генераторът е развит с функционалност за формиране на отчети, удовлетворяващи разнородни бизнес изисквания.
Ценна функционалност при извършването на външни и вътрешни одити и контроли е възможността за генериране на контролни отчети към всяка справка, както и детайлна разбивка на ниво конкретен ред от отчета за установяване произхода на сумите в него. Контролните отчети могат да изготвят на високо и ниско ниво на детайлизиране.
Друга функционалност на Генератора е възможността за работа с изчислени стойности от други отчети, което е ценно при изготвянето на обобщаващите отчети към Централната банка и други институции, както и за целите на вътрешния анализ.
Report Builder-ът позволява залагане на всякакви формули и изчисления върху редове и клетки от отчета, както и в/у такива, които са резултат от други справки на Генератора.
Генераторът предоставя възможност за създаване на изходни файлове в различни формати, спрямо конкретното изискване на външната институция или необходимост от форматиране на данните за други цели.
Предоставена е функционалност за пренасяне на отчетите и/или техните описания между различните тестови и продукционни системи чрез потребителски ориентирано средство за експорт и импорт.
Генераторът предоставя функционалност за визуализиране на справките по близък начин до асоциативното мислене на човешкия мозък, чрез изобразяване на отношенията във вид на схеми и диаграми.
Различни масиви от данни с историческа информация в денормализиран вид, както и регистри за съхраняване на обобщена и калкулирана информация, групирана по различни признаци.