Продукти


ЦЕНТРАЛИЗИРАНА БАНКОВА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Проектът е осъществен за Централна кооперативна банка и Първа инвестиционна банка. Обхваща наред със счетоводните регистри и пълна гама от банкови операции – в единна система се интегрират кредитиране, дилинг, ДЦК и КЦК, валутна наличност, национални и международни платежни операции, картови услуги, бюджет, счетоводна статистическа отчетност, междуклонова он-лайн комуникация.

1996

СИСТЕМА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ С НАЦИОНАЛНИ ДЕБИТНИ КАРТИ С ЛОГО НА БОРИКА

1997

СИСТЕМА ЗА ОТДАЛЕЧЕНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ
"HOMEBANKING"

1998

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА

1998

СИСТЕМА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА С КРЕДИТНИ КАРТИ AMERICAN EXPRESS

1999

СИСТЕМА ЗА КЛИРИНГ И СЕТЪЛМЕНТ НА МЕЖДУНАРОДНИ ДЕБИТНИ КАРТИ CIRRUS/MAESTRO И КРЕДИТНИ КАРТИ MASTERCARD

1999

СИСТЕМА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ТЪРГОВЦИ, ПРИЕМАЩИ ПЛАЩАНИЯ С КРЕДИТНИ И ДЕБИТНИ КАРТИ VISA

СИСТЕМА ЗА ПЛАЩАНИЯ С БАНКОВИ КАРТИ В ИНТЕРНЕТ

През октомври 1999 г. стартира българската система за електронни плащания ePay.bg, когато е извършено първото плащане с кредитна банкова карта в български интернет магазин. От стартирането си системата придобива все по-голяма популярност и доверие сред крайните потребители като резултат от усилията на компанията да отговаря в максимална степен на нуждите на клиентите и да предлага платежни услуги, базирани на най-съвременните информационни технологии.

2000

СИСТЕМА ЗА СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ И СКЛАДОВО СТОПАНСТВО

2000

СИСТЕМА ЗА ПЕРИОДИЧНО ПЛАЩАНЕ НА СМЕТКИ ЧРЕЗ АТМ УСТРОЙСТВА

2001

СИСТЕМА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПЕРИОДИЧНИ СМЕТКИ ПРЕЗ ЦИФРОВ ТЕЛЕФОН - EPAYVOICE

Системата ePayVoice осигурява възможност от стационарен цифров или мобилен телефон да се заплащат битови сметки с банкова карта.


2001

СИСТЕМА ЗА ИНФОРМАЦИЯ “СМЕТКИ ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ“

Телефонна система за информация на клиентите на Електроразпределение
Пазарджик.

2001

ИНТЕРНЕТ БАНКОВ КЛОН

Осигурява възможност на банката да предоставя на своите клиенти online достъп до всички предлагани от нея банкови услуги.

2003

ECREDIT

Система за on-line предоставяне на
потребителски кредити.

2004

СИСТЕМА
BALCARD

WEB базирана система за управление на смарт карти (Financial Gateway) – 4 банки от България, Гърция, Кипър и Румъния.


2004

СИСТЕМА ЗА ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП ДО ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР В БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

Системата осигурява интернет достъп на служители на банките до информацията в Централния кредитен регистър на БНБ.


2004

Разработване и внедряване на интегрирана информационна система в Албания

2004

СИСТЕМА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С НАЛИЧНОСТИ И ПЛАЩАНИЯ С БАНКОВИ КАРТИ ЧРЕЗ SMS СЪОБЩЕНИЯ

Системата за SMS нотификация предоставя възможност на клиентите, притежаващи банкови карти, да получават по удобен и достъпен начин информация за извършените от тях и към тях картови плащания, достъпните им лимити и наличности по картите, своевременно известяване за постъпили към тях задължения от търговци, предлагащи периодични плащания (ток, парно, GSM и т.н.) и редица други финансови и банкови услуги, информацията за които може да се разпространява чрез SMS съобщения.


2004

СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА КРЕДИТНИ КАРТИ

2005

B-PAY

Система за плащане на сметки и внасяне авансово на суми в полза на широк кръг търговски организации, общини, данъчни подразделения и митнически бюра с използването на дебитни и местни кредитни карти Visa и MasterCard.


2005

ERP СИСТЕМА

Интегрирана система за корпоративно управление в производствени предприятия.

2005

EASYPAY – СИСТЕМА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОЩЕНСКИ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ И ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ

Офиси, от които са достъпни предлаганите от системата услуги, са разположени равномерно на територията на цялата страна. Чрез EasyPay могат да се внасят и теглят пари в брой на произволно гише от системата, да се плащат в брой битови сметки към регистрирани комунални дружества, да се извършват банкови преводи и други.

2006

SWIFT PARTNER

Партньор на SWIFT осигуряващ решения за международни разплащания. Разработени и внедрени решения за SWIFT gpi клиенти.

2009

Разработване и внедряване на интегрирана информационна система в Македония

2011

DmDB DWH

Data Warehouse система, която осигурява на Банката възможност за интеграцията на големи масиви исторически данни от различни оперативни и архивни системи в единна структура, благоприятстваща бърз и гъвкав анализ. Системата предоставя средства за отчетност, следене на финансовите показатели, бизнес анализ, подпомагане вземането на управленски решение и др.

2016

МОБИЛНО БАНКИРАНЕ

Проектиране, разработка и внедряване на функционални, сигурни и удобни за ползване мобилни приложения за банкиране от физически лица и фирми

2017

DmDB AML

Цялостна автоматизирана система за следене за пране на пари и финансиране на тероризъм.Следене на сценарии и определяне на рисков профил. (2020г.)Модул "Опознай своя клиент" (KYC), незабавни проверки на операции.

2018

Изграждане и интегриране на ISO20022

2020

Интерфейс за достъп до сметки на Банката от външни ДПУ (съгласно PSD2)

2021

STEP2

Интерфейс за връзка на директен участник към STEP2

2022

Интерфейс с Target2