ERP Системи

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА ПЛАНИРАНЕ НА РЕСУРСИТЕ - DMERP

DMERP е централизирана информационна система, която автоматизира планирането на ресурсите за дейността на дадено предприятие и създава високо ниво на вътрешна организация.

Основни функции на системата:


 • регистрирането на първичната информация се извършва на документален принцип по местата, където възниква;
 • контролът и отчетността се извършват в няколко посоки:

  • контрол за коректност на данните – на системно ниво за избягване на технически грешки и непълна информация;
  • контрол на първичната информация – след дефиниране на отговорностите по различните бизнес процеси и нива на достъп на потребителите се дава възможност за контрол и санкциониране на информацията на различни нива в управленската йерархия;
  • отчитане и контрол на текущата дейност - следят се отчитаните показатели и тяхното отклонение от планираните стойности.
 • планирането бива: краткосрочно – генериране на краткосрочен план, позволяващ оперативно управление на материали и човешки/машинни ресурси за бърза реакция при промяна в условията и дългосрочно - инструмент за дефиниране на стратегия, оптимизация на материалните ресурси и капацитети, финансовите ресурси и определяне на бюджет;
 • анализи – оперативни и финансови отчети в реално време осигуряват прозрачност на бизнес процесите. Управленското счетоводство дава възможност за планиране и отчитане на разходите за дейността, приходите и себестойността в произволни разрези. Част от отчетите имат и графична интерпретация.

Модули на системата:


 • регистри

  клиенти, доставчици, контрагенти, договори;

 • склад

  стоки, материали и услуги, складови движения, инвентаризация, ремонти, гаранционна поддръжка;

 • доставки

  доставки, поръчки, наличности, анализ и оповестяване, транспорт;

 • продажби

  на едро, на дребно, консигнация, транспорт, ценообразуване, лизинг;

 • финанси и счетоводство

  автоматично осчетоводяване, свободни операции, дълготрайни активи, стандартни изходи, приключване;

 • парични средства

  каса, банка, управление на паричните потоци;

 • производство

  производствени центрове, машини, човешки ресурси, управление на материалите, производствени поръчки, себестойност;

 • планиране

  рецептурници и разходни норми, краткосрочно и дългосрочно планиране на ресурси, капацитивно планиране, планиране на себестойността;

 • анализи и контрол

  управленско счетоводство, дефиниране и извеждане на справки и графики, контрол себестойност, контрол поръчки;

 • човешки ресурси

  личен състав, връзка с работни заплати;

 • деловодство и контрол на решенията

  централизирано съхранение и управление на документацията, контрол и следене на документооборота, контрол и следене на решенията;

 • параметризация и администриране

  структура на организацията, обекти, изходи, архивиране, връзка с външни системи, комуникации, потребители и достъпи.

background