КАРТОВА СИСТЕМА

Системата за банкови карти – поддържа регистрацията, издаването, управлението, обработката на трансакциите и поддръжката на наличностите по тях. Осъществява връзка с MasterCard и VISA, както и с локални /национални/ центрове за авторизация.

Предлага динамика и сигурност необходими на всяка модерна банка посредством анализ на транзакциите и лицата:

 • Комуникационна част - осъществява връзката с VISA, MASTERCARD и местен авторизационен център.
 • Система за издаване и управление на международни банкови карти – VISA, MASTERCARD.
 • Система за обработка на авторизационните съобщения и информацията за трансакциите, постъпваща от местен авторизационен център.
 • Система за обработка на финансовите съобщения постъпващи от VISA, MASTERCARD, местен авторизационен център – при извършване на трансакции с банкови карти на Банката на терминални устройства на други банки в страната и чужбина.
 • Система за изпращане на финансови съобщения към VISA, MASTERCARD, местен авторизационен център – при извършване на трансакции с чужди карти на терминални устройства на Банката.
 • Система за обработка на сетълмент информацията за извършените операции в клиринговата банка.
 • Система за връзка с банковата счетоводна система и съществуващата система за национални дебитни карти.

Системата реализира три основни функции:

 • Издаване и управление на VISA, MASTERCARD и карти на Банката
 • Обработка на трансакции с VISA, MASTERCARD и карти на Банката
 • Обработка на трансакции с VISA, MASTERCARD и карти на други банки на терминални устройства на Банката
 • Осигурява възможност за издаване и управление на всички типове карти VISA, MASTERCARD и карти на Банката (VISA Electron, Cirrus Maestro, Classic Credit Card, Gold Credit Card, Business Credit Card), съгласно интерфейсите на местния авторизационен център за международни карти.
 • Генерира номер на картата и латинизира името върху картата автоматично.
 • Има възможност за автоматично издаване на карти, чрез обработка на файл със заявки, като формата е определен от Датамакс. Това позволява и обработката на заявки, постъпващи през Интернет.
 • Дава възможност за определяне на различни сметки за осчетоводяване на трансакциите и таксите на една карта.
 • Възможност за управление на всички параметри на картата, които местният авторизационен център подържа.
 • Възможност за получаване на извлечение по картата през Интернет.
 • Автоматично подновяване на изтичащи активни карти.
 • 100% поддръжка на интерфейсите на местния авторизационен център за издаване и управление на международни карти.
 • Свободно задаване лихвени условия, както за индивидуални карти, така и по типове картови продукти.
 • Рекламни e-mails и SMS.
 • Типизирани формуляри за искане за издавене на карти.
 • Автоматично генериране на договори за всяка отделна група картови продукти.
 • Автоматично генериране на клиринг съобщения за VISA, MASTERCARD (съответните reversal-съобщения).
 • Обработка на върнати съобщения от VISA, MASTERCARD и възможност за корекции.
 • Автоматизиран процес на осчетоводяване.
 • Осигурени са възможности за управление на Merchant Account – параметризиране на срок за заверка, процента в полза на банката, лимити на терминалите по отношение на гласова авторизация, управление процеса на автоматично генериране на Presentment-и (пр. за Интернет търговци да се чака потвърждение от банката на картодържателя и тогава да се праща Presentment).
 • Възможност за регистриране на търговци и терминали в системата на местния авторизационен център, за да може те да приемат плащания с чужди карти – съответно осигурена и възможност за управление на всички параметри по отношение на даден терминал или търговец
 • В модула за издаване и управление – статистика относно броя на картите, разбити по типове и по клонове; брой на сметките; средна наличност; брой картодържатели; статистика относно често извършвани операции по управление на карти – брой на блокирани карти, разбити по причини; брой на деактивирани карти; инциденти с карти;
 • Модул за обработка на трансакциите с карти на банката – брой трансакции за период, по региони, по типове карти; активност на картодържател – среден брой трансакции на карта, средна сума на трансакция, трансакции, разбити по тип на операцията; сума на таксите в полза на банката; обороти по карти; също така информация относно отказани авторизации, оспорвани плащания на даден картодържател – успешни оспорвания, загуби;
 • Модул за обработка на трансакциите на терминалите – активност на терминалите, обороти, печалба, оспорени плащания, разбивки по тип бизнес, средни суми на трансакция по търговци;
 • Начисляване на бонуси
  • Бонус точки
  • Бонус километри (мили)
  • Отстъпки при покупки в търговската мрежа
 • Billing Statement