Основни характеристики:


 • параметризируема;
 • скалируема;
 • многовалутна;
 • многоезична и мултинационална система.

Дава възможност за оптимизация на разходите като обхваща процесите на цялата банкова дейност, предлага динамика и сигурност необходими на всяка модерна банка.

Осчетоводяване и складиране на данни

Интегриране в самата система, събиране и групиране на данните, дефинирани от потребителя групови критерии, лесна за управление, бърз и лесен метод за изготвяне на статистически справки и отчети за управленска дейности. Datawarehouse за складиране на данни при изготвяне на специфични отчети.

Архитектура и технически характеристики на системата

PC–базирани сървъри, независима платформа, минимални изисквания за скорост на връзката.

Банкови карти

Поддържа регистрацията, издаването, управлението, обработката на транзакциите и поддръжката на наличностите по тях.

Администриране и сигурност

Гъвкави достъпи, възстановавяне и сигурност на данните, система четири очи, автоматично погасяване на задължения от клиентите и други.

Канал за доставка

Системата позволява използването на различни начини за надеждно изпращане на известия чрез Интернет, SMS, мобилен/ IVR, e-mail и мобилни агенти.


Интерфейси:


 • ISO20022;
 • банкова система за картови операции (MasterCard, Visa, Национален център за оторизация);
 • RTGS;
 • SWIFT (SWIFT партньор);
 • интерфейси с ASCII файлове;
 • XML интерфейс;
 • DMMessage интерфейс;
 • E-credit –масови кредитни продукти;
 • всички останали интерфейси могат да бъдат генерирани според нуждите на клиента.

Meстни/локални условия:


 • локално общо счетоводство/главна книга;
 • местни централни банкови отчети reports;
 • информация за Министерството на финансите;
 • информация относно паричната компетентност;
 • интерфейс с локални системи за разплащане;
 • интерфейс за Централния депозитар;
 • интерфейс за предявяване на ЦК срещу системи за разплащане.

Функционални модули на системата:


Висока степен на автоматизация при обслужване на богат набор от функционалности за кредитни продукти.
Поддържат се богат набор от овъдрафтни услуги на физически и юридически лица, свързани с разплащателни сметки, с дебитни или кредитни карти.
Обслужва всички балансови активи, за които е необходимо изпълнение на процедури провизиране и обезценка.
Поддържа и работи с всички видове акредитиви.
Всички етапи по издаването и отпускането на Банковите гаранции.
Автоматична връзка на регистър с всички останали модули.
Богата гама от възможности за дефиниране и автоматично обработване на данни за лихвени условия, таксуване, видове баланси и др.
Регистър на свързаните лица и модул за управлението му. Набор справки за определяне екзпозиция на свързани лица в системата.
Многовалутно счетоводство. 90% от счетоводния апарат е автоматизиран съобразно клиентските операции. Възможност за описване на сметкоплан съгласно изискванията на банката.
Автоматично погасяване на задълженията на клиентите при постъпили средства по сметка.
Средства за управление на клиентски кампании провеждани от банката.
Модул към Datawarehouse за опеределяне на рейтинг на база описан от банката модел съгласно местните и европейските изисквания.
Модул за определяне на кредитен, пазарен (позиционен и валутен) и операционен риск съгласно зададен модел на банката съгласно BASEL II. Автоматично определяне на капиталова адекватност на банката съгласно разработен от банката модел.
Автоматично зареждане на преводите в системата възможност за изплащане от всяко гише на банката. Автоматично генериране на файловете за изплатените суми.
Богата гама от възможности за извличане на одиторски, управленски, клиентски и др. тип отчети и справки. Генератор на справки позволяваш разработването на специфични отчети без промяна на софтуера.
Подходящ за използване от финансови институции, лимитиран модул с автоматично обработване на данните.
Покупко-продажби, олихвяване, таксуване, блокиране и освобождаване на ДЦК и др.
Всички операции свързани с разплащане в брой. Възможност за обработка на документ на всяка свободна каса.
Разработена е възможност за работа както с IBAN номера, така и без такива.
Плащания с различен интензитет към и от разрилчни контрагенти.
Обработка и автоматичен обмен на данни по всички сделки, осъществявани от банката.
Всички видове операции.
Всички услуги, които е възможно да бъдат предложени на гише.
Всички видове вътрешни операции в клон или централа.